تبلیغات
آموزش تجوید تصویری است
آموزش تجوید حروف نماز(۱)؛ استاد سید محسن موسوی؛ حرف حاء[http://www.aparat.com/v/2y7ox]آموزش تجوید حروف نماز(۲)؛ استاد سید محسن موسوی؛ حرف عین


[http://www.aparat.com/v/0wB4G]آموزش تجوید حروف نماز(۳)؛ استاد سید محسن موسوی؛ حرف واو[http://www.aparat.com/v/AwnFe]
آموزش تجوید حروف نماز(۴)؛ استاد سید محسن موسوی؛ حرف صاد[http://www.aparat.com/v/clpHq]
آموزش تجوید حروف نماز(۵)؛ استاد سید محسن موسوی؛ حرف طاء


[http://www.aparat.com/v/Z2HNU]
آموزش تجوید حروف نماز(۶)؛ استاد سید محسن موسوی؛ حرف ذال


[http://www.aparat.com/v/lM5hw]آموزش تجوید حروف نماز(۷)؛ استاد سید محسن موسوی؛ حرف غین


[http://www.aparat.com/v/kS4L7]
آموزش تجوید حروف نماز(۸)؛ استاد سید محسن موسوی؛ حرف ضاد


[http://www.aparat.com/v/1UBP3]آموزش تجوید حروف نماز(۹)؛ استاد سید محسن موسوی؛ حرف ظاء


[http://www.aparat.com/v/rHS9g]
آموزش تجوید حروف نماز (۱۰)؛ استاد موسوی؛ حرف ثاء


[http://www.aparat.com/v/KHOe6]ویژهدلیل یاد گرفتن صحیح قرائت
همراه باآموزش ساده حروف

[http://www.aparat.com/v/YNqew]